Stichting 'De Waterval'

Johannes 7 vers 38

Wie in Mij (Jezus) gelooft:

Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Water is een beeld dat vaak in de Bijbel gebruikt wordt.

'De Waterval’ is een beeld van het levende water dat van Gods troon komt naar ons mensen toe.

Dit levende water wil en kan de woestijnen van ons leven veranderen in oases vol van leven voor onszelf en voor anderen.

Levend water stroomt. Het staat nooit stil.

Gods water, Zijn liefde en leven is er ook voor u, vooloopr jou !!!

 

Lee Stoneking, voorganger, mag getuigen aan wereldleiders van de VN dat hij is opgestaan uit de dood en dat Jezus de weg is voor vrede.

NL ondertiteling.

https://www.youtube.com/watch?v=IZHhJXfqBGI

 

'I will always love you'  gezongen door Joe King

een indrukwekkend lied dat voortkwam uit een ontmoeting met God in een moeilijke tijd

 https://www.youtube.com/watch?v=aucsvW8A_zI&feature=player_detailpage

 

love encouter door Graham Cooke

https://youtu.be/Y6wlClByBG8

 


 

Lion Bites dagelijks profetisch woord

Glasgow Prophetic Centre  

 

23 maart 2017

Je verwoeste plaatsen zullen herbouwd worden wanneer je ….

 

Exodus 15:11

Wie is als U onder de goden, O HEER? Wie is als U, vol majesteit in heiligheid, heerlijk in aanbidding, die wonderen doet?

 

Er is een weg terug voor hen die zich totaal gevloerd voelen en vernietigd.

 

De dood van Jezus aan het kruis was jouw moment van uittocht – jouw ontsnapping uit de slavernij en gebondenheid, en het begin van je reis om de volledige nieuwe identiteit in Christus te ontdekken. En de Heilige Geest zegt tegen hen die zich zo vernietigd en geestelijk uitgewrongen voelen:

 

‘Stel je vertrouwen opnieuw in Mij. Vertrouw Mij alleen en geen andere god. Heb berouw dat je andere afgoden naast Mij of in plaats van Mij hebt genomen.

De zonde die je in bezit heeft genomen vond gelegenheid om je leven te kwellen toe je boog voor iets waarvoor je niet zou moeten hebben buigen.’

 

Maar met deze ontnuchterende boodschap komt nieuwe hoop voor jou: bekeer je en roei de afgoden uit en de dingen die die afgoden zijn gevolgd. Plaats de Heer je God opnieuw op de eerste plaats in je leven – geen concurrentie – en je zult zien dat de vernietigde plaatsen weer herbouwd worden en dat je geestelijke verzwakking wordt veranderd in een gezonde tevredenheid in de Ene die voorziet in al je noden.

 

2 Kon. 17:38-41

Het verbond dat Ik met u gesloten heb, mag u niet vergeten; u mag andere goden niet vereren.

 Voorwaar, de HEERE, uw God, moet u vrezen; dan zal Híj u redden uit de hand van al uw vijanden.

 Maar zij luisterden niet en deden overeenkomstig hun vroegere handelwijze.

 Deze volken vreesden de HEERE én zij dienden hun afgodsbeelden. Ook hun kinderen en hun kleinkinderen doen zoals hun vaderen gedaan hebben, tot op deze dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ting 'De Waterval'
Voorbede/Gebed

Via het voorbedeformulier kunt u gebed vragen voor personen of situaties.

 

 

Gebedspastoraat

U kunt een afspraak maken om voor/over situaties in uw leven te praten en te bidden.

(voor uitgebreidere informatie zie onder kopje 'ontstaan/visie')

 

 

Bijbelse toerusting

In onderling overleg kan worden gekeken naar de onderwerpen voor Bijbelse toerusting.

 

 

Kerk, Israël en verzoening

Werken aan het herstel van de relatie

tussen de christelijke gemeente en Israël.

 

 

Door Wie?

Mineke Rooseboom (en haar team)

 

 

Contact

adres: Mw. drs. H. Rooseboom;

Rozemarijn 18, 8252 CS Dronten

Telefoon: 0321 - 381115

e-mail: H.Rooseboom@live.nl

 

 

 

Giften

ING bankrekening

IBAN: NL11INGB0007956538
Stichting 'De Waterval' te Dronten.

 

 

 

 

 

Top | h.rooseboom@live.nl